Nezařazené články

Klíčové aktivity

» » 8. únor 2011

Klíčová aktivita 01

Vytvoření vhodného prostředí a příprava pedagogických pracovníků pro zapojení enviromentálních témat do vzdělávacího procesu na škole.

Odborná příprava pedagogů školy

  • Kurzy s tématikou EVVO
  • Kurzy podporující kreativitu při tvorbě materiálů s využitím ICT
  • Kurzy na obsluhu a využití interaktivní tabule

Vybavení

  • 1 učebna vybavená interaktivním kompletem
  • odborný realizační tým bude vybaven 6 notebooky, 1 fotoaparátem, videokamerou a 1 tiskárnou pro vytváření výukových podkladů
  • odborná literatura a informační zdroje

Klíčová aktivita 02

Příprava a realizace školních projektů EVVO včetně zážitkových pobytů a realizace zájmového vzdělávání v oblasti praktických aktivit EVVO a technických dovedností žáků.

V rámci této aktivity bude realizováno: 6 dílčích školních projektů zaměřených na EVVO (2 projekty celoškolní, 2 projekty pro jednotlivé stupně školy, 1 projekt pro 6. ročník a 1 projekt pro 9. ročník). Součástí projektů pro 6. a 9. ročník budou vícedenní výukové pobyty, pro ostatní projekty budou součástí odborné exkurze a přednášky. Témata projektového vyučování budou vycházet z průřezového tématu environmentální výchovy v ŠVP: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí.

Klíčová aktivita 03

Pilotní ověření nových metod a vytvořených materiálů ve výuce.

Ve všech vybraných předmětech a ročnících budou materiály ověřovány ve výuce v průběhu školního roku 2011/2012. Bude vytvořen soubor 9 tématických plánů pro zapojení EVVO do výuky jednotlivých předmětů.