Úřední deska

Dotazník MAP (místní akční plán vzdělávání)

» » 2. květen 2017

Místní akční plán

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380.

Realizátorem projektu, který byl zahájen 1. 9. 2016 a bude ukončen 31. 8. 2018 je MAS Světovina o.p.s. a Město Rokycany. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Rokycany tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Rokycany. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli – zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.

Názor veřejnosti, rodičů a žáků na zvyšování kvality ve vzdělávání v území ORP Rokycany hraje podstatnou roli. Můžete se aktivně zapojit prostřednictvím připomínkování strategických dokumentů nebo vyplněním dotazníku.

Připomínky

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro žáky