Granty

Systematická Inkluze - společná cesta k úspěchu!

» » 31. říjen 2016

DETAILY PROJEKTU
Plný název projektu:
Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!
Registrační číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172
Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018
Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.
Hlavní web projektu
http://inkluze.net/
Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Lenka Helešicová, ředitelka školy
reditel.zs@mestomyto.cz , tel. 371 750 369

Naše škola je přímým aktérem budování Strategie vzdělávání na území SO OR Rokycany. Škola má snahu se aktivně podílet na podpoře rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka. Hlavní důraz klademe mimo jiné na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem v souladu s potřebami daného regionu a v souladu s prioritami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s národními strategiemi. Snažíme se tedy aktivně podílet na realizaci projektů, které nám pomáhají rozšířit nabídku aktivit školního, mimoškolního a neformálního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka „zažít úspěch“.

Škola se tedy stala PARTNEREM projektu: Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!, jehož hlavním realizátorem je Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace.

Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projektem budou zavedeny mechanismy přímé podpory a poradenství ve vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (činnost školních asistentů), současně rozvíjí kompetence pedagogů (DVPP) a vytváří podmínky pro tvorbu dlouhodobých koncepcí rozvoje inkluzivního vzdělávání (činnost koordinátorů inkluze, individuální strategie škol). Tyto formy podpory projekt ověřuje ve třech školách na území ORP Rokycany.

Hlavní realizátor projektu
Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace
Partneři projektu
- Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace
- Česká pedagogická komora, z.s.

Anotace projektu
Projekt usiluje o zavádění principů inkluzivního vzdělávání do vzdělávání ve 3 běžných ZŠ hl. vzdělávacího proudu na území sociálně vyloučené lokality ORP Rokycany, Plzeňský kraj. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí (žáků/dětí SVP s důrazem na žáky/děti romské) a posílení spolupráce mezi školami, rodinami, NNO a veřejnou správou. Realizovány budou vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, služby školních poradenských pracovišť a podpora sdílení dobré praxe.

Odkazy na příspěvky odborného granta T. Houšky:
Inkluzívní vzdělávání
Víceletá gymnázia či chytré základní školy
Vnitřní diferenciace
Diagnostika nadání