Granty

ZŠ Mýto –Šablony II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013044

» » 7. říjen 2019

OPVVV, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Základní škola Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ZŠ Mýto –Šablony II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013044 v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční výše podpory: 1 340 349,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Lenka Helešicová, ředitelka školy
E-mail: reditel.zs@mestomyto.cz

ANOTACE projektu
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních /rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.

Důležitou oblastí podpory je spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky, badatelský klub, klub deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze 1 šablona = 1 absolvent 8 hodinového vzdělávacího programu DVPP (varianta inkluze není určena pro speciální školy)
2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 1 šablona = 3 absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
2.II/16
Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin 1 šablona =
64 hodin výuky v 64 týdnech
Ve kterých je realizovaná výuka s ICT pro minimálně 10 žáků
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 1 šablona = 1 blok doučování – 16 hodin pro 3 žáky
2.II/19 Projektový den ve škole 1 šablona = 4 × 45 min projektové výuky pro jednu třídu/skupinu žáků

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny varianty, kromě e) Inkluze 1 šablona = 1 absolvent 8 hodinového vzdělávacího programu DVPP (varianta inkluze není určena pro speciální školy
2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 1 šablona = 3 absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 1 šablona = 1 klub zábavné logiky a deskových her; čtenářského klubu; badatelského klubu; klubu komunikace v cizím jazyce – 16 schůzek pro minimálně 6 žáků
2.II/19 Projektový den v ŠD/ŠK 1 šablona = 4 × 45 min projektové výuky pro jednu třídu/skupinu žáků