Granty

Modernizace výukových učeben ZŠ Mýto

» » 17. červen 2020

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: „Modernizace výukových učeben na ZŠ Mýto, reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002932“ v rámci 47. Výzvy Integrovaného operačního programu IROP-INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKO-SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Doba realizace: do 08/2021

Předpokládaná finanční výše rozpočtu projektu/podpory: 3,9 mil. Kč.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoření 5 nových výukových učeben v prostorách základní školy v Mýtě-dílny pracovního vyučování, učebny Fyziky a Chemie, cvičné kuchyňky, jazykové učebny a učebny Přírodopisu. Na nově vybudované učebny naváže také rekonstrukce školní zahrady, kde dojde k vytvoření prostoru pro vzdělávání dětí pozorováním a možností bezprostřednímu kontaktu s použitými materiály, rostlinami, keři apod. Výběr rostlinného materiálu bude zvolen pouze z autochtonních (domácích) taxonů a budou zde vytvořena stanoviště imitující jejich přirozené prostředí.

Bližší informace o tomto programu naleznete na webu https://irop.mmr.cz/cs/.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.