Úřední deska

Organizace začátku školního roku

» » 30. srpen 2021

Vážení rodiče.

Ve středu 1.9. 2021 mají žáci pouze 1 vyučovací hodinu 8:00 – 8:45 hod. S sebou přinesou klíček od šatny, přezůvky a psací potřeby.

Ve čtvrtek 2.9.2021 je zkrácené vyučování. 1. stupeň má 4 vyučovací hodiny – konec v 11:25 hod. (1. třída 3 vyuč. hod.), 2. stupeň má 5 vyuč. hodin – konec ve 12:30 hod. První dvě hodiny budou třídnické, dále dle rozvrhu.
V pátek 3.9.2021 výuka dle rozvrhu.

1.třída bude mít čtvrtek a pátek pouze 3 vyučovací hodiny.

Také je třeba vás informovat o tom, že naší povinností danou pokynem je Vaše děti třikrát po sobě v září otestovat. Testovat celou školu budeme ve dnech 1. září (2.-9. třída), 2.září ( 1.třída), 6., a 9. září celá škola antigenními testy. Testy budou velmi podobné těm, které jsme již používali, a proběhne na začátku 1.hodiny.

Ve společných prostorách školy musí mít všichni žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci (vstup do školy omezen na nezbytné vyřizování věcí) nasazenou ochranu úst a nosu. Ve třídách při vyučování si žáci mohou ochranu úst a nosu sundat.
Pokud se žák odmítne testovat a nesplňuje předpoklady pro výjimku z testování, musí mít ochranu úst a nosu nasazenou po celou dobu přítomnosti ve škole.

Kdo se vracíte v těchto dnech ze zahraniční dovolené z oblastí tmavě červených a černých (vysvětleno níže), ten ať mě kontaktuje na telefonním čísle 731 560 966.
Které země jsou tmavě červené, nebo černé najdete na internetu (Stránky ministerstva zdravotnictví….mění se to překotně).

Informace k testování:
Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří doloží potvrzení o řádném dokončení očkování nebo o prodělání nemoci COVID – 19, od které neuplynulo více jak 180 dnů nebo o platném negativním testu z odběrového místa.
V případě, že test u některého z žáků bude pozitivní, bude žák odveden do izolační místnosti a škola bude neprodleně informovat zákonné zástupce, kteří si dítě musí přijít vyzvednout v co nejkratší možné době nebo mohou dát písemný souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy (formou SMS.) Žák obdrží potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce musí o pozitivním výsledku testu neprodleně informovat dětského lékaře, který je povinen stanovit další postup – PCR test. Pokud i PCR test bude pozitivní, jsou zákonní zástupci povinni okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku.

Pozitivně testovaný žák se může vrátit do školy po předložení negativního PCR testu nebo po skončení izolační doby. Potvrzení o skončení izolační doby vydá lékař.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek antigenního testu, se neumožňuje přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku PCR testu žáka s pozitivním výsledkem antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid – 19 a jsou v ochranné lhůtě.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem vzdělávání distančním způsobem.
V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku a nevztahuje se na něj zákonem daná výjimka, nemůže mu škola umožnit osobní přítomnost při vzdělávání, ale není ani povinna poskytovat distanční vzdělávání. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Žák není automaticky omluven a musí být zákonným zástupcem omluven v souladu se školním řádem.

Mgr. L.Helešicová
ředitelka školy