Nezařazené články

Maják – síť kolegiální podpory

» » 15. duben 2018

Od 1. 1. 2018 je naše škole zapojena v projektu Maják. Tento projekt vytváří síť center kolegiální podpory (CKP), která podporují pedagogy v získávání a sdílení vhodných informací, metod a přístupu k výuce v předmětech chemie, fyzika a biologie. Zároveň se zaměřuje na motivaci žáků k těmto předmětům.

Žáci si během Projektového odpoledne vyzkouší práci s moderními technologiemi v podobě senzorů Pasco, iTriangle nebo stavebnicí Lego. Žáci sami bádají a objevují zákonitosti přírodního a technického světa.

DVD v anglickém jazyce

» » 2. únor 2016

Z projektu Vzdělávání, šance pro všechny byla zakoupena tato DVD v angličtině.

Hrnčířský kruh

» » 21. leden 2016

Hrnčířský kruh zakoupený v rámci projektu Vzdělávání, šance pro všechny.

DUM materiály - 1. stupeň

» » 7. listopad 2013

Seznam souborů pro interaktivní tabule, vytvořených našimi pedagogy. Soubory lze po stažení prohlížet i na PC pomocí nainstalovaného freewarového programu Notebook Interactive Viewer – v české lokalizaci volně k dispozici zde (8,06 MB). Seznam bude doplňován.

Poznámka: Soubory jsou tvořeny jako materiál k moderované výuce, jejich použití v samostatné činnosti nemusí vést k zamýšlenému efektu. Vzhledem k použitému software může docházet k nestandardnímu zobrazení.

stažení metodického listu | Stažení výukového souboru

1. stupeň

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Martina Kasíková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Slabiky, slova, věty Opakování učiva 1. ročníku (písmena, hlásky, slabiky, věty), velké písmeno na začátku věty, znaménka za větami, dělení slov na slabiky
2.
Druhy vět Druhy vět, znaménka za větami, procvičování a určování druhů vět
2.

PRVOUKA
Mgr. Martina Kasíková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Jaro Určování jarních měsíců, domácí zvířata, jarní květiny, Velikonoce
1.
Lidské tělo Rozlišení základních částí lidského těla, správná životospráva, nemoc, úraz
1.
Orientace v čase Dny v týdnu, měsíce, roční období
1.
Podzim Podzim v přírodě, poznávání stromů, chování zvířat, ovoce a zelenina
2.
Rodina Členové rodiny, vztahy v rodině, povolání, místnosti v rodinném domě
2.
Škola Školní místnosti, chování ve škole, cesta do školy, dopravní prostředky, dopravní značky
2.

ANGLIČTINA
Bc. Barbora Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Expressing Time – Vyjádření času Rozdíl mezi “am” a “pm”, vyjádření času v angličtině, digitální čas
4.
Minulý čas slovesa “být” Časování slovesa “was / were” v minulém čase – kladný tvar, zápor, otázky
5.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Jindra Roučková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Abeceda Nadřazená a podřazená slova
2.
Bě, pě, mě, vě Výslovnost a pravopis skupin “bě, pě, mě, vě
2.
Párové souhlásky “b/p, d/t, ď/ť Připomenutí základních informací pro zjištění správnosti psaní párových souhlásek “b/p, d/t, ď/ť
2.
“Dě”, “tě”, “ně” Výslovnost a pravopis skupin “dě”, “tě”, “ně”
2.
Párové souhlásky “H, ch, v, f” Připomenutí základnícj informací pro zjištění správnosti psaní párových souhlásek “h, ch, v, f”
2.
Hlásky Opakování – rozlišování a rozdělování hlásek, psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách
2.
Význam slov Opakování – rozdělení slov dle významu – protikladná, mnohoznačná, souznačná, citově zabarvená
2.
Podstatná jména, vlastní jména Vlastní jména osob, zvířat, vesnic a měst
2.
Samohlásky Práce s krátkými a dlouhými samohláskami určování délky, hledání samohlásek dle zadání
2.
Párové souhlásky “z/š”, “ž/š” Připomenutí základních informací pro zjištění správnosti psaní párových souhlásek “z/s” a “ž/š
2.

MATEMATIKA
Mgr. Jindra Roučková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Opakování z 2.ročníku Základní početní operace, sudá a lichá čísla, počítání pod sebe
3.

PRVOUKA
Mgr. Jindra Roučková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Rok Rok a jeho části – měsíce, týdny. Poznávání ročních období. Práce s kalendářem
2.
Jaro Jaro – květiny, zvířata a ptáci
2.
Čas Znalosti časových jednotek – týden, hodiny, minuty, sekundy. Báseň “Týden malých zahradníků” – F. Hrubín
2.
Velikonoce Znalost svátku – opakování metodou A-Z kvízu
2.
Dopravní výchova Procvičování dopravních značek, chodci, příprava na cyklisty
3.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Iveta Vodičková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Číslovky Rozlišování a určování druhů číslovek, použití správných tvarů ve větách
5.
Přídavná jména a příslovce Rozlišení a určení, použití v gramatice
5.
Přídavná jména měkká Rozlišení a určení druhů přídavných jmen, přiřazení ke vzorům, použití mluvnicky správných tvarů
5.
Přídavná jména tvrdá Rozlišení a určení druhů přídavných jmen, přiřazení ke vzorům, použití mluvnicky správných tvarů
5.
Přídavná jména přivlastňovací Rozlišení a určení druhů přídavných jmen, přiřazení ke vzorům, použití mluvnicky správných tvarů
5.
Slovesa a mluvnické kategorie I Určování mluvnické kategorie sloves, využití gramaticky správných tvarů sloves
5.
Slovesa a mluvnické kategorie II Určování mluvnické kategorie sloves, využití gramaticky správných tvarů sloves
5.
Slovesa a mluvnické kategorie III Určování podmiňovacího způsobu sloves, využití gramaticky správných tvarů
5.
Stavba věty Rozlišení věty jednoduché a souvětí, určování základních větných členů, sestavení grafické stavby věty
5.
Stavba věty jednoduché I Stavba věty jednoduché, základní větné členy – podmět
5.
Stavba věty jednoduché II Stavba věty jednoduché, základní větné členy – přísudek
5.
Stavba souvětí Rozpoznávání souvětí, určování počtu vět, rozlišení vedlejších a hlavních vět, setavení vzrorce souvětí
5.
Shoda podmětu s přísudkem Rozlišení podmětu a přísudku, určení rodu podmětu, určení správné koncovky slovesa
5.
Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Určení několikanásobného podmětu, rod jeho členů, určení správné koncovky slovesa
5.
Vzory podstatných jmen – rod mužský I Zařazení ke vzorům pán, hrad, muž stroj; užití správných koncovek
5.
Vzory podstatných jmen – rod mužský II Zařazení ke vzorům předseda, soudce; užití správných koncovek
5.
Vzory podstatných jmen – rod střední Zařazení ke vzorům moře, kuře, město, stavení; užití správných koncovek
5.
Vzory podstatných jmen – rod ženský Zařazení ke vzorům žena, růže, píseň, kost; užití správných koncovek
5.
Zájmena Rozlišení a určení druhů zájmen, zařazení k typům, užívání gramaticky správných tvarů
5.

PŘÍRODOVĚDA
Mgr. Iveta Vodičková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Lidské tělo – kostra Význam kostry, základní části, možná zranění a první pomoc
5.
Oceány Rozlišení světových oceánů, fauna a flóra oceánů a moří v podnebných pásmech
5.
Podnebné pásy I Rozlišení pojmů počasí a podnebí, faktory ovlivňující podnebí, podnebné pásy a jejich charakteristika, fauna a flóra jednotlivých podnebných pásů
5.
Podnebné pásy II Rozlišení pojmů počasí a podnebí, faktory ovlivňující podnebí, podnebné pásy a jejich charakteristika, fauna a flóra jednotlivých podnebných pásů
5.
Podnebné pásy III Rozlišení pojmů počasí a podnebí, faktory ovlivňující podnebí, podnebné pásy a jejich charakteristika, fauna a flóra jednotlivých podnebných pásů
5.
Třídění organismů Zařazení vybraných zástupců rostlin, hub a živočichů do základního třídícího systému
5.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Vzory podstatných jmen – rod mužský Koncovky podstatných jmen rodu mužského, vzory pro rod mužský, životnost
4.
Vzory podstatných jmen – rod ženský Koncovky podst.jmen rodu ženského, vzory pro rod ženský
4.
Vzory podstatných jmen – rod střední Koncovky podstatných jmen rodu středního, vzory pro rod střední
4.

MATEMATIKA
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Počítáme s velkými čísly Čtení, psaní, porovnávání velkých čísel v řádech miliónů, početní úkony s velkými čísly
5.

PŘÍRODOVĚDA
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Podmínky života – Svět kolem nás Třídění přírodnin a lidských výtvorů, využití přírodnin, třídění odpadů
3.
Živé organismy Životní projevy živých organismů, podmínky života, třídění hub na jedlé, nejedlé a jedovaté
3.
Stavba těla semenných rostlin Stavba těla semenných rostlin, tvorba a druhy plodů
4.
Vlastnosti a dělení rostlin Vlastnosti rostlin, dělení podle způsobu rozmnožování
4.
Vlastnosti a dělení živočichů Vlastnosti živočichů, rozdělení podle stavby těla
4.
Rostliny našich polí Seznámení s polními plodinami a jejich využitím
4.
Subtropický pás Charakteristika subtropického pásu, rostliny a živočichové subtropického pásu.
5.

EXKURZEPROJEKT EVVO
Mgr. Hana Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Propast Macocha, Punkevní jeskyně Materiál zpracovaný na základě školní exkurze v projektu EVVO
Sloupsko-šošůvské jeskyně Materiál zpracovaný na základě školní exkurze v projektu EVVO
Zajímavosti jižní Moravy Materiál zpracovaný na základě školní exkurze v projektu EVVO

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Jitka Vaníková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Podstatná jména Určování rodu, čísla a životnosti podstatných jmen
3.
Slovesa
3.
Neohebná slova Poznávání příslovcí, předložek, spojek, částic a citoslovcí
3.

MATEMATIKA
Mgr. Jitka Vaníková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Sčítání a odčítání Opakování a procvičování
4.
Násobení a dělení I Opakování a procvičování
4.
Násobení a dělení II Opakování a procvičování
4.
Převody jednotek Opakování a procvičování jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
4.
Čísla nad 10 000 Čtení čísel, rozklad čísla, porovnávání, zaokrouhlování, řetězce, sčítání, odčítání, násobení, dělení
4.

Soubory výukových programů lze za účelem nekomerčního využití a vzdělávacích cílů volně stahovat a šířit.

DUM materiály - 2. stupeň

» » 7. listopad 2013

Seznam souborů pro interaktivní tabule, vytvořených našimi pedagogy. Soubory lze po stažení prohlížet i na PC pomocí nainstalovaného freewarového programu Notebook Interactive Viewer – v české lokalizaci volně k dispozici zde (8,06 MB). Seznam bude doplňován.

Poznámka: Soubory jsou tvořeny jako materiál k moderované výuce, jejich použití v samostatné činnosti nemusí vést k zamýšlenému efektu. Vzhledem k použitému software může docházet k nestandardnímu zobrazení.

stažení metodického listu | Stažení výukového souboru

2. stupeň

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Lenka Hrbáčová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Druhy vedlejších vět Opakování – rozdíl mezi větou a souvětím, druhy vedlejších vět v souvětí podřadném
8.
Jarní opakování pro 2. stupeň Opakování – slovní druhy, mluvnické kategorie jmen a sloves, větné členy, pravopis, práce s textem
6.-9.
Obohacování slovní zásoby Opakování obohacování slovní zásoby, motivování k zapamatování základních faktů
8.
Odchylky od pravidelného skloňování I Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen, část I
6.
Odchylky od pravidelného skloňování II Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen, část II
6.
Poměry mezi hlavními větami Významové poměry mezi hlavními větami
8.
Poper se s češtinou I Opakování pravopisu – shoda podmětu s přísudkem, pravopis přídavných jmen – koncovky
6.-9.
Poper se s češtinou II Opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen, pravopis mě/mně
6.-9.
Přídavná jména Opakování druhů přídavných jmen, skloňování, pravopis, užití v textu
6.
Rozbor věty Rozbor věty jednoduché – graf, větné členy
6.
Skloňování přejatých slov Skloňování přejatých slov včetně vlastních jmen
8.
Slovanské jazyky Rozdělení, historie
8.
Slovesný vid Mluvnické kategorie, slovesný vid dokonavý a nedokonavý
8.
Slovní zásoba a význam slova Slova nadřazená, podřazená, souřadná, sousloví, slovní zásoba
9.
Větné členy Rozvíjející větné členy, přívlastek shodný a neshodný, předmět, přísl. určení, doplněk
6.-9.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Mgr. Lenka Hrbáčová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Nepravidelná slovesa avoir a être Časování nepravidelných sloves avoir a être
7.

PŘÍRODOPIS
Ing. František Smejkal
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Pavoukovci Stavba pavouka
6.
Květ, plody, fotosyntéza Popis květu, poznávání květenství a plodů
7.
Tělní tekutiny, krev Popis srdce, popis krevního oběhu
8.
Trávicí soustava Složení trávicí soustavy, cesta potravy, stavba zubu
8.
Opěrná soustava člověka Popis jednotlivých částí kostry – lebka, horní a dolní končetina
8.
Test člověk Ověření znalostí
8.
Pohlavní orgány, vývin lidského jedince Mužské a ženské pohlavní orgány
8.
Modrá planeta Složení atmosféry
9.
Test – Modrá planeta Ověření znalostí – složení atmosféry
9.

ANGLICKÝ JAZYK
Bc. Barbora Lenková
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Past Perfect Tense – Předminulý čas Tvorba předminulého času, jeho použití
9.

MATEMATIKA
Mgr. Lenka Helešicová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Celá čísla Porovnávání, absolutní hodnota, opačné číslo
7.
Celá čísla – dělení Dělení kladných a záporných čísel, příklady se závorkami, výsledné znaménko
7.
Celá čísla – násobení Násobení kladných a záporných čísel, příklady se závorkami, výsledné znaménko
7.
Celá čísla – sčítání, odčítání Sčítání a odčítání, příklady se závorkami
7.
Čtyřúhelník, rovnoběžník Objasnění pojmů, vlastnosti úhlů, výška, úhlopříčka
7.
Kosočtverec, kosodélník Pojmy obvod a obsah, vlastnosti
7.
Nepřímá úměrnost, trojčlenka Vysvětlení pojmů, odlišnost od přímé úměrnosti, použití trojčlenky
7.
Poměr, postupný poměr Vysvětlení pojmů, použití v praktických výpočtech
7.
Přímá úměrnost Vysvětlení pojmů, použití trojčlenky
7.
Procento, procentová část Co je to procento, výpočet velikosti části odpovídající danému procentu
7.
Shodnost v rovině Vysvětlení pojmu shodné útvary, příklady shodných útvarů z přírody a architektury, rozhodovábí o shodnosti
7.
Shodnost trojúhelníků Vysvětlení pojmů, uplatnění vět “sss”, “sus”, “usu” v konstrukci trojúhelníků
7.
Výpočet základu Určení celku z dané části a počtu procent
7.
Zlomky – dělení Dělení přirozeného čísla zlomkem, dělení zlomku zlomkem i smíšeným číslem
7.
Zlomky – desetinné zlomky, smíšené číslo Převádění zlomku na desinné číslo a opačně, převádění zlomku na smíšené číslo, pojmy celek a část
7.
Zlomky – krácení, rozšiřování, porovnávání Pojem zlomek, zlomek z celku, doplnění čitatele a jmenovatele, rozšiřování a krácení zlomku, porovnávání zlomků
7.
Zlomky – násobení Násobení přirozeným číslem, násobení zlomku zlomkem a smíšeným číslem
7.
Zlomky – sčítání a odčítání Sčítání a odčítání se stejným i různým jmenovatelem
7.
Zlomky – procvičení Procvičování zlomků
7.
Druhá mocnina Určování podle tabulek i kalkulačky, odhad mocniny
8.
Druhá odmocnina Určování podle tabulek i kalkulačky, odhad odmocniny
8.
Druhá mocnina – využití Určování podle tabulek i kalkulačky, odhad mocniny
8.
Kruh, kružnice Základní pojmy kruh, kružnice, průměr, poloměr, vzájemná poloha kružnic a kružnice s přímkou
8.
Kruh, kružnice – obvod, obsah Výpočet délky kružnice, obvodu a obsahu kruhu, využití vzorců v aplikačních úlohách
8.
Pythagorova věta Užití pro přeponu i odvěsny, obrácená věta a její použití
8.
Pythagorova věta – využití Použití Pythagorovy věty při řešení úloh
8.
Mnohočleny – násobení mnohočlenem Násobení mnohočlenu mnohočlenem, práce s mnohočleny
8.
Mnohočleny – rozklad na součin Úprava mnohočlenů vytknutím před závorku, práce s mnohočleny
8.
Mnohočleny – užití vzorců Užití vzorců pro druhou mocninu součtu a rozdílu
8.
A-Z kvíz A-Z kvíz pro 8. třídu
8.
Goniometrické funkce sinus, kosinus Vysvětlení pojmů sinus a kosinus v pravoúhlém trojúhelníku, určení hodnot pomocí tabulek i kalkulačky, sestrojení grafu funkce
9.
Jehlan Vysvětlení pojmů, příklady z přírody a architektury, výpočet povrchu a objemu
9.
Koule Vysvětlení pojmů, příklady z přírody a architektury, výpočet povrchu a objemu
9.
Kužel Vysvětlení pojmů, příklady z přírody a architektury, výpočet povrchu a objemu
9.
Lomený výraz – krácení a rozšiřování Krácení a rozšiřování lomených výrazů, využití již probraného krácení a rozšiřování zlomků
9.
Lomené výrazy – násobení a dělení Násobení a dělení lomených výrazů, využití již probraného násobení a dělení zlomků
9.
Lomené výrazy – sčítání a odčítání Sčítání a odčítání lomených výrazů, využití již probraného sčítání a odčítání zlomků
9.
Nelineární funkce, kvadratická funkce, nepřímá úměrnost Objasnění pojmů, sestrojení grafů
9.
Podobnost, podobnost trojúhelníků Vysvětlení pojmů, určení koeficientu podobnosti, zvětšení a zmenšení útvaru
9.
Lineární funkce, přímá úměrnost Pojem funkce, lineární funkce, přímá úměrnost, konstantní funkce, sestrojení grafů
9.
Soustava rovnic – dosazovací metoda Soustava dvou lineárních rovnic, řešení pomocí dosazovací metody
9.
Soustava rovnic – sčítací metoda Soustava dvou lineárních rovnic, řešení pomocí sčítací a kombinované metody
9.

FYZIKA
Mgr. Lenka Helešicová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Fyzikální veličiny – čas Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – délka Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – hmotnost Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – hustota Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Fyzikální veličiny – teplota Princip teploměrů, typy teploměrů, jednotky, měření teploty a rozdílu teplot teploměrem
6.
Síla a její měření Značka, hlavní a další jednotky, porovnání, měření, měřidla
6.
Elektrický obvod Elektrický obvod jednoduchý a složitější, schéma, rozdíly mezi rozvětveným a nerozvětveným el. obvodem, velikost el. proudu
6.
Elektrický výboj, blesk, ochrana Podstata blesku a hromu, ochrana před bleskem
6.
Vodiče a nevodiče, elektrické pole Rozdíly mezi vodičem a izolantem, ověření existence el. pole, popis el. síly
6.
Elektrování těles, druhy náboje Druhy náboje, elektrování těles, přitahování a odpuzování těles
6.
Magnetické pole Země, kompas, buzola Využití praktických poznatků o mag. poli Země, znázornění zemských pólů, použití kompasu a buzoly
6.
Magnety a jejich vlastnosti Využití praktických poznatků o působení mag. pole na magnet, znázornění průběhu mag. pole indukčními čarami, označení pólů
6.
Model atomu, elektroskop, elektrometr Složení atomu, druhy el. náboje, iontů, měření a vytvoření el. náboje
6.
Těleso a látka, skupenství Rozlišení těles a látek, určování skupenství
6.
Účinky elektrického proudu, elektrické spotřebiče Objasnění účinků el. proudu, rozdělení el. spotřebičů na jejich základě
6.
Zdroje elektrického napětí Vysvětlení pojmu “zdroj napětí”, uvedení druhů, typy elektráren, jejich princip a využití
6.
Archimédův zákon, plavání těles Vztlaková síla, podstata Archimédova zákona, vyvození, zda se těleso potopí, vznáší se, plove
7.
Hydrostatický tlak, spojené nádoby Charakteristika hydrostatického tlaku, podstata spojených nádob, spojení s praxí, využití
7.
Kapaliny – vlastnosti, povrchové napětí Charakteristika vlastností kapalin, podstata a vlastnosti povrchového napětí, spojení s praxí
7.
Odraz a lom světla Zákon odrazu, aplikace v praxi, určení lomu ke kolmici a od kolmice
7.
Otáčivý účinek síly, rovnováha sil Popis, použití vzorce pro moment síly, zakreslení síly, rameno sil
7.
Pascalův zákon, hydraulické zařízení Podstata Pascalova zákona, jeho využití v hydraulických zařízeních
7.
Podtlak, přetlak, proudění vzduchu Atmosférický tlak, určení podtlaku, přetlaku, využití, souvislost s prouděním vzduchu
7.
Pohyb tělesa, rychlost Klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha, druhy pohybů, výpočet rychlosti
7.
Setrvačnost Pojem stervačnost, aplikace v praxi, názorné předvedení příkladů
7.
Síla a její působení Vysvětlení veličiny, předvedení jednotek, znázornění úsečkou
7.
Smykové tření a jeho měření, valivé tření Charakteristika smykového tření, klady a zápory, praktické měření jeho velikosti
7.
Stín, polostín, Měsíc a Slunce Vznik stínů, objasnění zatmění Měsíce a Slunce, měsíční fáze
7.
Tíhová síla, těžiště Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou, charakteristika a určení těžiště
7.
Zákon síly, akce a reakce Vysvětlení síly, účinky síly, aplikace na okolní děje, příklady
7.
Atmosféra Země, meteorologie Charakteristika atmosférického tlaku a jeho změny s nadmořskou výškou, vrstvy atmosféry, základní pojmy meteorologie
7.
Vlastnosti plynů Charakteristiky vlastností plynů, atmosférický tlak, objasnění principů měřících přístrojů
7.
A-Z kvíz – 7. třída A-Z kvíz pro 7. třídu
7.
Energie polohová a pohybová Souvislosti mezi konáním práce, polohovou a pohybovou energií tělesa, užití vztahu pro obě energie
8.
Oko, optické jevy, klamy Optické vlastnosti oka, krátkozrakost, dalekozrakost, podstata korekce, rozklad světla, opt. klamy
8.
Optické přístroje Princip lupy, dalekohledu, mikroskopu, periskopu, druhy fotoaparátů
8.
Páka, kladka Užití páky a kladky, využití v praxi
8.
Práce a výkon Pojmy mechanická práce a výkon, jednotky, díly, vztahy pro řešení problémů
8.
Přeměna energie, Zákon zachování energie Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie, objasnění zákona zachování energie
8.
Sublimace, desublimace Rozpoznání skupenské přeměny sublimace, desublimace, využití v praxi, uvedení příkladů z praxe
8.
Hvězdy Vznik, vývoj, zánik hvězdy, rozdíl mezi planetou a hvězdou
9.
Jaderné a štěpné reakce Princip a druhy jaderné reakce, objasnění řetězové reakce
9.
Jaderný reaktor a elektrárna Princip jaderného reaktoru, činnost jaderné elektrárny
9.
Jádro atomu, jaderné síly Stavba atomu, pojmy izotop, nuklid, jaderné síly
9.
Malá tělesa, komety Planetky, meteridy(ty)
9.
Radioaktivita a její využití Pojem radioaktivita, druhy radioaktivity, druhy záření, využití v praxi
9.
Slunce, Sluneční soustava Sluneční soustava, její vymezení, charakteristika hvězdy Slunce
9.
Země a Měsíc, jejich pohyby Střídání dne a noci pohybem Země okolo osy, střídání ročních období pohybem Země okolo Slunce, zatmění Měsíce a Slunce, slapové jevy
9.

ČESKÝ JAZYK
Mgr. Jiřina Filinová
Název Anotace T
ř
í
d
a
I
n
f
o
S
o
u
b
o
r
Podstatná jména I Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková
6.
Podstatná jména II Podstatná jména obecná a vlastní, rozlišování, pravidla psaní vlastních podstatných jmen
6.
Slovní druhy Opakování slovních druhů ohebných a neohebných, využití v textu a řeči
6.
Číslovky Opakování druhů číslovek, osvojení si zásad psaní tečky u řadových číslovek, seznámení se skloňováním číslovek
6.

Soubory výukových programů lze za účelem nekomerčního využití a vzdělávacích cílů volně stahovat a šířit.

Tematické učební plány EVVO

» » 17. říjen 2012

Využití IT (ICT)

» » 26. únor 2012

Využití informačních technologií ve vzdělávacím procesu, např. výpočetní technika, internet, interaktivní tabule, vizualizér, školní informační kanál ŠIK

Rozvoj čtenářské gramotnosti

» » 26. únor 2012

Prostředky grantu EU peníze školám slouží k provoznímu zajištění efektivní výuky. Výuku je možno organizovat v menších skupinách s individuálnějším přístupem s důrazem na rozvoj čtenářské gramotnosti, zejména porozumění textu.

Vizualizér

» » 26. únor 2012

Pro naši školu byl zakoupen vizualizér. Tento přístroj slouží k promítání dvojrozměrných i trojrozměrných neprůhledných předmětů na projekční plochu a liší se tak od dřívějších přístrojů, které dokázaly pracovat pouze s fóliemi. To znamená, že učitel může názorně ukázat jakýkoli předmět nebo pokus tak, aby ho zřetelně viděli všichni žáci.

ilustrační obrázek

Nová interaktivní tabule

» » 26. únor 2012

Z grantu EU peníze školám byla zakoupena interaktivní tabule, která je umístěná v 5. třídě, ale využívají ji k výuce také ostatní třídy umístěné v 1. patře.

Na fotografiích jsou žáci 5. třídy při hodině českého jazyka.